این نرم افزار را می توان با جرات قوی ترین نرم افزار بیوانفورماتیکی در سطح دنیا دانست.

کسانی که در رسته بیولوژی مشغول به فعالیت هس ...