پروژه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان"   بررسی شیوه های موثر تبلیغات تجاری و تأثیر آن در افزایش بیمه های زندگی در استان کهگیلویه و بویراحمد " به صورت فایل ورد (