خلاصه دوازده فصل کتاب روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی همراه با تست های هر فصل   به صورت اسکن شده و PDF در 71 صفحه  تعداد تست ها: 722 سوال تستی    فهرست کتاب :   فصل ۱ :تعریف , تاریخچه , مکتبها , رشته ها , روشهای تحقیق و زمینه های مور مطالعه روان شناسی  فصل ۲ : شرطی شدن و یادگیری  فصل ۳ : عوامل موثر بر رفتار : توارث و محیط  فصل ۴ : هوش  فصل ۵ :حافظه و فراموشی  فصل ۶ : ناکامی و تعارض  فصل ۷ : احساس و ادراک  فصل ۸ : انگیزش  فصل ۹ : هیجان  فصل ۱۰ :شخصیت  فصل ۱۱ : اختلالهای رفتاری  فصل ۱۲ : پایه  ...