فهرست بهای ابنیه96 رشته ساختمان در یک فایل اکسل آورده شده است. از این فهرست برای پیشبینی قیمت ساخت یک ساختمان استفاده میشود.  ...