طراحی ERD سیستم کتابخانه و فروشگاه اینترنتی و نمایندگی ماشین و...        ...