تلگرام +تلگرام یکشنبه 12 آذر 1396 01:47 ب.ظ نظرات ()
                                                                                                    تعداد صفحات:88 نوع فایل:word چکیده  هدف از این تحقیق،  بررسی رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی تربت جام می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان تربت جام تشکیل می دهندکه به دلیل محدود بودن جامعه، کلیه معلمان تربیت بدنی(65 نفر آقا و 35 نفر خانم) به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده که به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی و به صورت میدانی است. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه های استاندارد، انگیزه مشارکت ورزشی(گیل و ...