فرمت فایل : .doc 
 
تعداد صفحه : 5 صفحه 
  
قسمتی از متن : 
 
‏جدول ‏طرح درس سالانه
www.tarhedars.com
‏هدف کل‏ی‏: ‏تقویت چهار مهارت زبانی ( گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن )
‏سال تحص‏ی‏ل‏ی‏ : ‏88_1387
‏کلاس : ‏پنجم
‏درس :‏ بخوانیم و بنویسیم
‏* ‏انجام صفحات ‏فعال‏ی‏ت ها‏ی‏ ‏کتاب بنویسیم
‏هدف ها‏ی‏ کل‏ی‏ درس
‏موضوعات و عنوان ها‏ی‏ دروس
‏درس و صفحه
‏تار‏ی‏خ
‏روز
‏جلسه
‏هفته ها
‏ماهها
‏شنبه
‏جلسه اول
‏اول
‏مهر ماه
‏تعطیل رسمی
‏ش ...