تلگرام +تلگرام سه شنبه 17 مرداد 1396 01:35 ب.ظ نظرات ()
                                                                        

   ساختمان میسل:  در شیر حدود 95% کازئین در ساختارهای کلوئیدی به نام میسل های کازئین وجود دارد .  گروه فسفات با کلسیم پیوند برقرار می کند و کلسیم فسفات کلوئیدی را به وجود می اورند که این پیوندها ساختار میسل را می سازند     انعقاد شیر:  میسل های کازئین در pH طبیعی شیر یعنی حدود 6.7 به دلیل دارا بودن بار منفی میسل و گروهای هیدروفیل در سطح ان به صورت محلول هستند.   دو روش برای انعقاد شیر وجود دارد:  .1انعقاد آنزیمی  .2انعقاد اسیدی      انعقاد آنزیمی:  تغییر شکل دادن میسل های کازئین ...