تبلیغات
دانلود دریافت لینک فایل - طرح درس
منوی اصلی

دانلود دریافت لینک فایل

گوناگون و مختلف
1طرح درس روزانه عربی پایه نهم درس 8
2طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 8 ( برترین بانو )
3طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 5 ( دین گنج بی پایان )
4طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 15 ( سربازان شیطان )
5طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 13 ( بر بال فرشتگان )
6طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس دوم (استعانت از خداوند )
7طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 9(افتخار بندگی )
8طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس سوم ( تلخ و شیرین )
9طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 1( بینای مهربان )
10طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هفتم (درس عبور آسان)
11طرح درس روزانه نگارش دهم درس هشتم
12طرح درس روزانه عربی دهم درس هشتم
13طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)
14طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم درس دوران غیبت
15طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه ششم ( درس احکام سفر )
16طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس اعداد مرکب )
17طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس الگوها )
18طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس جمع و تفریق اعداد مرکب )
19طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس ساده کردن کسر )
20طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس ضرب اعداد اعشاری )
21طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت های مساوی )
22طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت )
23طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس چنار و کدو بن)
24طرح درس روزانه فارسی پنج(طرح درس فارسی دفاع از میهن)
25طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)
26طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس فضل خدا)
27طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس کار و تلاش)
28طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام آوران دیروز )
29طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام نیکو)
30طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نقش خردمندان)
31طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس رازی و ساخت بیمارستان )
32طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس وقتی بو علی کودک بود)
33طرح درس آزاد فارسی پایه پنجم دبستان (درس آزاد با موضوع نوروز باستانی)
34طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم
35طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نیمساز زاویه )
36طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس چهار ضلعی ها)
37طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس کسر های مساوی)
38طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس ستایش )
39طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( درس روزی که باران می بارید)
40طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم( طرح درس شجاعت )
41طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس چنار و کدو بن)
42طرح درس روزانه فارسی پنج(طرح درس فارسی دفاع از میهن)
43طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)
44طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس فضل خدا)
45طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس کار و تلاش)
46طرح درس روزانه فارسی پنجم ( طرح درس کاجستان)
47طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام آوران دیروز )
48طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام نیکو)
49طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نقش خردمندان)
50طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس رازی و ساخت بیمارستان )
51طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس وقتی بو علی کودک بود)
52طرح درس آزاد فارسی پایه پنجم دبستان (درس آزاد با موضوع نوروز باستانی)
53طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم
54طرح درس معلمان درس علوم اول ابتدایی
55طرح درس معلمان درس علوم اول ابتدایی
56طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم
57طرح درس آزاد فارسی پایه پنجم دبستان (درس آزاد با موضوع نوروز باستانی)
58طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس وقتی بو علی کودک بود)
59طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس رازی و ساخت بیمارستان )
60طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نقش خردمندان)
61طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام نیکو)
62طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس نام آوران دیروز )
63طرح درس روزانه فارسی پنجم ( طرح درس کاجستان)
64طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس کار و تلاش)
65طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس فضل خدا)
66طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)
67طرح درس روزانه فارسی پنج(طرح درس فارسی دفاع از میهن)
68طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس چنار و کدو بن)
69طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم( طرح درس شجاعت )
70طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( درس روزی که باران می بارید)
71طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس ستایش )
72طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس کسر های مساوی)
73طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس چهار ضلعی ها)
74طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نیمساز زاویه )
75طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت )
76طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس نسبت های مساوی )
77طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس ضرب اعداد اعشاری )
78طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس ساده کردن کسر )
79طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس جمع و تفریق اعداد مرکب )
80طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس الگوها )
81طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس اعداد اعشاری )
82طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم (درس اعداد مرکب )
83طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه ششم ( درس احکام سفر )
84طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم درس دوران غیبت
85طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)
86طرح درس روزانه عربی دهم درس هشتم
87طرح درس روزانه نگارش دهم درس هشتم
88طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هفتم (درس عبور آسان)
89طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 1( بینای مهربان )
90طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس سوم ( تلخ و شیرین )
91طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 9(افتخار بندگی )
92طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس دوم (استعانت از خداوند )
93طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 13 ( بر بال فرشتگان )
94طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 15 ( سربازان شیطان )
95طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 5 ( دین گنج بی پایان )
96طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 8 ( برترین بانو )
97طرح درس روزانه عربی پایه نهم درس 8
98طرح درس سالانه درس ریاضی پایه هشتم
99طرح درس معلمان و آموزش طرح درس نویسی
100طرح درس سالانه درس تفکر و سواد رسانه ای پایه یازدهم